reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o zápis stavby do katastra – vzor

(§ 46 ods. 3 katastrálneho zákona)

 

 

Správe katastra v Senci
Hurbanova 21
903 01 Senec


Žiadosť o zápis stavby (so súp. číslom) do katastra nehnuteľností
(§ 46 ods. 3 katastrálneho zákona)
Podpísaný...........................................rod. .....................narodený..../..../.......rodné číslo: ............../.........
a manželka..........................................rod. .....................narodená...../...../.....rodné číslo: ............../........
obaja bytom...................................................................................................................................


žiadame o zápis stavby - rodinného domu


súpisné číslo............, orient. číslo.................., postavenej na pozemku, parcele C-KN č. ........
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Blatné a kolaudovanej dňa............................... do katastra nehnuteľností.
(Ak sa nepreukáže inak, podľa § 46 ods. 3 katastrálneho zákona do katastra sa ako vlastník zapíše osoba(y) uvedená v rozhodnutí o určení súpisného čísla.)V Blatnom dňa 02.03.2012
................................


...............................
(podpisy žiadateľov)


Prílohy:
1.a V prípade zápisu právneho vzťahu k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po 1. 10. 1976 je prílohou rozhodnutie o určení súpisného čísla.


1.b V prípade zápisu právneho vzťahu k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. 10. 1976 je prílohou Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

 

2. Kópia z katastrálnej mapy (ak je už stavba zakreslená v mape), alebo geometrický plán

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt