reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia – vzor

(§ 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z.)

 

 

Mesto Žilina

Spoločný obecný úrad v Žiline

Odbor stavebný

                                                                                              Námestie obetí komunizmu 1

                                                                                              011 31  Žilina

                                                                                             

                                                                                              V ................................., dňa ...........................

 

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

Meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka, tel. kontakt: ...........................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Druh stavby (charakteristika): ......................................................................................................................

Miesto stavby: ...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Na pozemku č. KN  ...................................................  v kat. území: ............................................................

Kultúra:  .....................................................................  výmera: ...................................................................

Mená a adresy vlastníkov a užívateľov susedných pozemkov a stavieb s uvedením parcelných čísiel podľa  katastra nehnuteľnosti:

Kat. územie:                      Parcelné číslo KN:             Vlastník (meno a adresa)

................................        .....................................       ...................................................................................

................................        .....................................       ...................................................................................

................................        .....................................       ...................................................................................

................................        .....................................       ...................................................................................

................................        .....................................       ...................................................................................

 

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN: ..............................................................

v k. ú. .............................................  prechádzajú vedenia. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie

z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie SSE distribúcia, a.s.  Žilina, či cez pozemok č. KN: .............................................................

v k. ú. ...................................... prechádzajú vedenia. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie SEVAK a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN: ............................................................................

v k. ú. ..................................... prechádzajú vedenia. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie SPP distribúcia, a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN: ..............................................................

v k. ú.  ..................................... prechádzajú vedenia. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie UPC spol. s.r.o. Žilina, či cez pozemok č. KN: .....................................................................

v k. ú.  .........................................  prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, Žilina (v prípade, že stavba bude umiestnená v katastrálnom území Žilina):

 

 

 

Vyjadrenie správcu komunikácie:

 

 

 

Vyjadrenie Obecného úradu (resp. odboru hlavného architekta):

 

 

 

 

 

.........................................................................

podpis stavebníka, splnomocneného zástupcu       pečiatka

 

 

 

 

PRÍLOHY :

1.      Výpis z katastra nehnuteľností – originál  (verejná listina).

2.     Kópia z katastrálnej mapy (verejná listina), (prípadne geometrický plán úradne overený Katastrálnym úradom).

3.     Architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia.

4.     Navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1 : 500).

5.     Sprievodná správa.

6.     Navrhované napojenie stavby na inžinierske siete, odsúhlasené príslušnými správcami sietí.

7.     Správny poplatok: fyzické osoby = 6,50 €, právnické osoby = 16,50 € (platí sa v pokladni Mestského úradu v Žiline, resp. na obecnom úrade príslušnej obce).

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt