reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla – vzor

(§ 6 vyhlášky č. 31/2003 Z. z.)

 

 

Žiadateľ : ......................................................................................................................................

( U fyzickej osoby uviesť – meno, priezvisko, trvalý pobyt, v prípade právnickej osoby – názov, sídlo, IČO)

 

Telefonický kontakt : ...................................................................................................................

 

 

 

                                                                                Mestský úrad

                                                                                Námestie obetí komunizmu 1

                                                                                011 31  Žilina

 

 

 

                                                                                V Žiline, dňa  ...............................................

 

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu

(rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy)

 

 

Žiadam, aby mi bolo určené súpisné číslo a orientačné číslo na objekt : .............................................

 

......................................................................................................................................................

 

ktorý sa nachádza na ulici : ..........................................................................................................

 

parcelné číslo, katastrálne územie : ..............................................................................................

 

termín dokončenia budovy : .........................................................................................................

 

Doplňujúce informácie (napr. susediace budovy, ich vlastníci a pod.)

 

 

 

 

                                                              

                                                                             ..........................................................................

                                                                                                    podpis žiadateľa

 

PRÍLOHY:

o                 Stavebné povolenie

o                 Kolaudačné rozhodnutie ( nie je potrebné u stavieb postavených pred rokom 1976

o                 Výpis z katastra nehnuteľností  nie starší ako 3 mesiace  - od pozemku

o                 Výpis z katastra nehnuteľností  nie starší ako 3 mesiace - od budovy prípadne iný právoplatný  doklad nadobudnutia (dedičské konanie, kúpna zmluva, iné)   

o                 Geometrický plán

o                 Výpis z obchodného registra ( predkladajú len právnické osoby)

o                 Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka

o                 Iné

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt