reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Zmluva o pôžičke – vzor

(§ 657 občianskeho zákonníka)

 

Zmluva o pôžičke

(§ 657 občianskeho zákonníka)

 

Zmluvné strany

 

Milan Modrý, bytom Hlboká 7, Bratislava, narodený 1.6.1985

Jozef Malý, bytom Rúžová 89, Bratislava, narodený 6. 2. 1981

 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

     Touto zmluvou sa Milan Modrý zaväzuje požičať Jozefovi Malému 800 Eur (slovom osemsto eur), a to prevedením tejto sumy na bankový účet Jozefa Malého vedený v Tatra Banke č. ú.: XXXX/XXXXXXXX.

     Milan Modrý je povinný požičanú sumu previesť na bankový účet Jozefa Malého do siedmych dní od podpisu tejto zmluvy.

 

     Jozef Malý sa touto zmluvou zaväzuje požičanú sumu vrátiť, a to najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia (pripísania na účet). Vrátenie peňazí je povinný vykonať prednostne  prevodom na bankový účet Milana Modrého vedený v Slovenskej sporiteľni č. ú.: YYYY/YYYYYYYY.

     Ako odmenu za poskytnutie peňazí sa Jozef Malý zaväzuje zaplatiť úrok vo výške 6 % ročne. Dohodnutý úrok je povinný zaplatiť len za obdobie do vrátenia pôžičky.

 

Záverečné ustanovenia

 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán po podpísaní dostane jeden rovnopis.

 

Táto zmluva je platná a účinná odo dňa podpisu zmluvy.

 

 

 

V Bratislave dňa 1.9.2011

....................................

Milan Modrý

 

 

...................................

Jozef Malý

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt