Popis: reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov – vzor

(v zmysle zákona  č. 116/1990 Zb.)

 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 

Uzavretá v zmysle zákona  č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:

 

 

Zmluvné strany

 

1/ P r e n a j í m a t e ľ :  Superfirma, s. r. o., Bratislava

sídlo: Klemensova č. 555 , 813 61 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I oddiel Po, vl.č. XXX/B

štatutárny orgán: Ing. Jozef Karotka, konateľ

IČO: 31 364 XXX

Číslo účtu: ..........................v banke:

(ďalej ako „prenajímateľ“)

 

    a

 

2/  N á j o m c a : Mária Suchá – holičstvo,

miesto podnikania: Smreková 7, 010 07 Žilina

IČO: XX XXX XXX

 (ďalej ako „nájomca“)

 

(Ak je prenajímateľ alebo nájomca podnikateľom  je potrebné ho opísať údajmi v  zmysle § 3a obchodného zákonníka).

 

 

Čl. I

Predmet a účel nájmu

 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nasledujúcich nebytových priestorov:

- nebytový priestor č. 12 (zariadenie služieb) o výmere 30 m2 nachádzajúci sa na prvom poschodí v stavbe s. č. 300 zapísanej na liste vlastníctva č. 17 pre katastrálne územie Lamač (ďalej len „predmet nájmu“).

 

2. Spolu s predmetom nájmu je nájomca oprávnený užívať aj spoločné sociálne zariadenie, ktoré sa nachádza na chodbe na prvom poschodí, ako aj iné spoločné priestory (chodbu, schodište, balkón).

 

3. Prenajatý nebytový priestor je vyznačený v situačnom pláne, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

 

/situačný nákres nie je povinný, podstatné je opísať nebytové priestory tak, aby v budúcnosti ohľadom ich vymedzenia nedochádzalo k sporom/

 

4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať na účel: prevádzkovania holičstva.

 

/uviesť akému účelu budú priestory slúžiť, napr. prevádzkovanie holičstva, herne, pohostinstva, administratívne účely/

 

Čl. II

Doba nájmu

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu  n e u r č i t ú.

 

Čl. III

Prevzatie predmetu nájmu

 

1. Prenajímateľ protokolárne odovzdá nájomcovi predmet nájmu na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. V protokole sa uvedie stav nebytových priestorov a hnuteľných vecí, ktoré boli spolu s nebytovým priestorom odovzdané nájomcovi do užívania.

 

Čl. IV

Cena a platobné podmienky

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 300 eur (oslobodené od DPH) za mesiac. Nájomné je splatné vopred najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa nájomne platí. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné na účet prenajímateľa. Prenajímateľ je povinný nájomcovi o zaplatenom nájomnom vystaviť faktúru.

      

2. V dohodnutom nájomnom je zahrnutá aj úhrada za el. energie, plyn, vodu, odvoz odpadu a teplo (ďalej len „energie“). V prípade ak dôjde k neprimeranému odberu energii, je nájomca povinný popri nájomnom zaplatiť aj sumu, ktorá zodpovedá neprimeranému odberu energii.

 

3. Nájomné (alikvotnú časť) za obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy do prvého termínu splatnosti je nájomca povinný zaplatiť v prvom termíne splatnosti.

 

4. Ak bude nájomca meškať s platením nájomného o viac ako jeden mesiac, bude sa to považovať za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou s výpovednou lehotou 7 dní.

 

/dobu meškania a dĺžku výpovednej lehoty si možno určiť ľubovoľne podľa potrieb zmluvných strán, rovnako aj dôvody výpovede. Ak si zmluvné strany neupravia výpovedné dôvody inak, požije sa úprava v zákone č. 116/1990 Zb./

 

5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy nájomného formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za prenájom predmetu nájmu v prípade:

a)  zmeny platnej právnej úpravy, alebo zmeny cenových predpisov prenajímateľa.

b) v závislosti od úrovne inflácie a to jeden krát ročne. Cena nájmu platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR a to od 1.1. nasledujúceho roka. 

 

6. Zvýšenie nájomného je účinné odo dňa, kedy prenajímateľ nájomcovi zvýšenie nájomného písomne oznámil.

 

Čl. V.

Ukončenie nájmu

 

1. Nájomný pomer zanikne:

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,

b) výpoveďou,

c) odstúpením od zmluvy, alebo

d) iným spôsobom, ktorý umožňujú právne predpisy alebo táto zmluva.

 

2. Odstúpenie, výpoveď alebo dohoda musia mať písomnú formu.

 

Čl. VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Nájomca bude užívať prenajaté priestory riadnym a hospodárnym spôsobom, bude dodržiavať všeobecne platné predpisy, vzťahujúce sa na predmet nájmu. Nájomca smie užívať prenajaté nebytové priestory len na účely, uvedené v tejto zmluve.

 

2. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklou údržbou predmetu nájmu a drobné opravy najmä drobné opravy súvisiace s užívaním nebytového priestoru, zariadenia a vybavenia ako aj výmeny jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ak náklad na jednotlivú opravu  alebo bežnú údržbu neprevýši 20 eur.  

 

3. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní prenajatého nebytového priestoru v rozsahu nutnom pre vykonanie opráv a údržby bez nároku na finančnú náhradu.

 

4. Nájomca je povinný umožniť povereným kontrolným a revíznym zamestnancom prenajímateľa vstup do prenajatých nebytových priestorov za účelom overenia ich technického stavu a spôsobu ich užívania. Nájomca sa súčasne zaväzuje, že v čase minimálne 3 mesiacov pred ukončením platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožní vstup do prenajatých nebytových priestorov zamestnancom prenajímateľa a záujemcom o odkúpenie resp. o iné využitie predmetu nájmu.

 

5. Nájomca  nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť inému do užívania alebo do podnájmu. Bez súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca umožniť užívanie alebo prevádzkovanie predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o združení prípadne inej zmluvy o spoločnom podnikaní.

 

6. Akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a na základe platného stavebného povolenia, alebo akéhokoľvek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie.

 

7. Nájomca môže na budove, v ktorej sa predmet nájmu nachádza, umiestniť svoje označenie podľa účelu dohodnutého v zmluve, maximálne v rozmeroch ...... x ..... cm.

 

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájme.

 

2. Práva a povinnosti z tejto nájomnej zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

 

3. Zmluva je vyhotovená v ...... rovnopisoch, z toho ….. rovnopisov obdrží nájomca a ….. prenajímateľ.

 

4. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy, môžu byť vykonané iba formou obojstranne podpísaného písomného  a očíslovaného dodatku okrem oznámenia o zvýšenia nájmu.

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán.

 

Za prenajímateľa:                                                  

 

......................................                                         

Ing. Jozef Karotka, konateľ      

 

V Bratislave , dňa............                     

 

Za nájomcu:

 

.............................................

Mária Suchá

 

V ……………, dňa.......

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt