reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o pridelenie IČO – vzor

(§ 27 zákona  č. 540/2001 Z. z.)

 

                                                                                   Žiadosť

o pridelenie identifikačného čísla  podnikateľovi

podľa § 27  zákona  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike  v znení neskorších predpisov 

 

Meno a priezvisko:

 

Rodné číslo :

 

Adresa trvalého pobytu:

 

 

Miesto podnikania:

 

 

Číslo telefónu (vrátane smerového čísla):

 

Číslo faxu (vrátane smerového čísla):

 

Elektronická adresa (e-mail):

 

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

 

 

Dátum vzniku oprávnenia na podnikanie:

 

Počet zamestnancov:

 

Ekonomická aktivita:

 

Žiadosť vyplnil (meno a priezvisko):

 

Dátum:

 

 

 

Potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených údajov.

 

                                                                                              ................................................

                                                                                                                  podpis

Vypĺňa Štatistický úrad SR

 

Identifikačné číslo organizácie (IČO):

 

Základná sídelná jednotka (ICZSJ):

 

HLSKNACE:

 

Právna forma:

 

Sektor pre národné účty   (ESU 95):

 

Klasifikačné údaje vyplnil:

 

 

 

Upozornenie:

Správny poplatok za pridelenie identifikačného čísla (IČO) podľa položky 266 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  je tento stanovený pevnou sumou vo výške 3 eurá a je splatný pri podaní žiadosti.

Podľa § 7 citovaného zákona sa poplatky platia kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice úradu, poštovým poukazom na účet úradu číslo 7000072305/8180 alebo prevodom z účtu v banke. Pri bankovom prevode je potrebné do  variabilného symbolu  uviesť kód kraja (sídla pracoviska ŠÚ SR): Bratislavský – 1, Trnavský – 2, Trenčiansky – 3, Nitriansky – 4, Žilinský – 5, Banskobystrický  6, Prešovský  7, Košický  8.

                                                                                                                                                                                            

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt