reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Závet - vzor

(§ 476 Občianskeho zákonníka)

 

 

 

Závet

 

Ja, Ferdinand Mrkvička, nar. 23.08.1967, bytom Mierová 7, 01001 Žilina, týmto slobodne vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky.

 

Nasledujúce nehnuteľnosti:

-        Rodinný dom súpisné číslo 265 postavený na pozemku, parcele C-KN č. 47, v katastrálnom území Závodie,

-        pozemok, parcelu C-KN č. 47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2, v katastrálnom území Závodie,

týmto odkazujem občianskemu združeniu Ius Solna, so sídlom Ostriežová 191/10, 010 01 Žilina, IČO: 42218527.

 

Ostatné hnuteľné veci a cennosti, ako i finančnú hotovosť, nachádzajúce sa v predmetnom byte, týmto odkazujem Kristiánovi Mrkvičkovi, rod. Mrkvičkovi, nar. 1.11.1995, bytom Bieloruská 44, Modra.

 

Obaja menovaní sa týmto stávajú mojimi závetnými dedičmi a v prípade môjho úmrtia nadobudnú uvedený majetok.

 

V Žiline, dňa 21.11.2011

 

Ferdinand Mrkvička .................................................. (vlastnoručný podpis)

 

svedok č. 1: Romana Mladá, nar. 12.03.1990 ...................................................(vlastnoručný podpis)

 

svedok č. 2 Jozef Miner, nar. 03.04.1978 ................................................... (vlastnoručný podpis)

 

 

 

(Svedkovia nie sú potrební, ak je celý závet napísaný vlastnoručne, teda ani časť nie je napísaná na stroji, alebo počítači – viď. § 476 Obč. zák. Ak je závet napísaný bez svedkov, je bezpečnejšie uložiť ho u notára, aby nedošlo k jeho zničeniu nepovolanou osobou.)

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt