reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Zápisnica o ústnom podaní - vzor

 (§ 22 Správneho poriadku)

 

 

 

KATASTRÁLNY ÚRAD V NITRE

Kollárová č. 7, 949 07 Nitra

 

 

Zápisnica o ústnom podaní

 

Spísaná dňa 20.11.2012 na Katastrálnom úrade v Nitre

Číslo konania: Xo-7/2011

 

 

Prítomní:

Mgr. Marián Turský, bytom M. R. Štefánika 815/18, Nové Mesto nad Váhom

Mgr. Ondrej Ružbach, zamestnanec správneho orgánu

 

 

Vyjadrenie p. Mgr. Mariána Turského:

 

„Žiadam, aby sa Katastrálny úrad v Nitre vyjadril k postupu Správy katastra Nitra týkajúceho sa Žiadosti o výmaz záložného práva zo dňa 20.11.2012 podanej súdnym exekútorom Mgr. Bernardom Tvrdým.“

 

P. Mgr. Marián Turský predložil fotokópiu uvedenej žiadosti zo dňa 20.11.2012.

 

 

Podpisy prítomných:

 

Mgr. Ondrej Ružbach .........................................

 

Mgr. Marián Turský ...........................................

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt