Popis: Popis: Popis: reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žaloba o určenie neplatnosti výpovede – vzor

(podľa § 42 a § 79 občianskeho súdneho poriadku a § 77 zákonníka práce)

 

 

Okresnému súdu v Žiline

Hviezdoslavova 28

01 059 Žilina

 

 

Návrh

na určenie neplatnosti výpovede a vyplatenie náhrady mzdy

(v zmysle §66 a §79 Zákonníka práce)

 

 

Navrhovateľ:   Štefan Modrý

bydlisko:    Obvodná 6, Košice

občianstvo: Slovenská republika

 

zástupca:   Tomáš Molnár

 Obvodná 5, Košice

 občianstvo: Slovenská republika

 

 

Odporca:         Adam Plachý- krajčírstvo

miesto podnikania: Rovná 44, Žilina

IČO: 333 66 77

 

I.

 

Dňa 3.3.2008 mi odporca doručil písomnú výpoveď z organizačných dôvodov. Táto výpoveď mi bola daná bez súhlasu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Keďže som bol rozhodnutím Sociálnej poisťovne z 1.6.2007 uznaný za invalidného, odporca ma mohol prepustiť iba po takomto súhlase. Výpoveď preto považujem za neplatnú.

 

dôkazy: - písomná výpoveď - pripájam

 - splnomocnenie na zastupovanie - pripájam

 - rozhodnutie Sociálnej poisťovne – pripájam overenú kópiu

 

II.

 

Dňa 8.3. som odporcovi doručil oznámenie, že trvám na tom aby ma ďalej zamestnával v zmysle §79 Zákonníka práce.

 

dôkazy: doručenka - pripájam

 

III.

 

Keďže ma odporca odmietol ďalej zamestnávať, navrhujem súdu aby vydal tento

 

rozsudok:

 

Výpoveď zamestnávateľa Adama Plachého, miesto podnikania: Rovná 44, Žilina daná dňa 3.3.2008 Štefanovi Mokrému je neplatná. Odporca je povinný zaplatiť náhradu mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku za obdobie od 8.3. 2008 až do dňa kedy toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Zároveň je odporca povinný nahradiť navrhovateľovi trovy súdneho konania.

 

V Košiciach 11.6.2008

 

 

......................................                                                                   

 Štefan Modrý

(s vlastnoručným podpisom)

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt