reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Výpoveď zmluvy – vzor

(§ 10 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a § 582 Občianskeho zákonníka)

 

 

Obchodnej spoločnosti ANTIKOROVO, s. r.o.

so sídlom Šafárikova 6, Bratislava

IČO: 77 777 658

 

 

Vce: Výpoveď nájomnej zmluvy

 

Ja, Ondrej Bežný, týmto vypovedám nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.06.2011 uzavretej medzi Mgr. Ondrejom Bežným a obch. spoločnosťou ANTIKOROVO, s. r.o., so sídlom Šafárikova 6, Bratislava. Predmetom uvedenej zmluvy bol nájom kancelárie č. 402 o výmere 11 m2, ktorá sa nachádza na Šafárikovej 7 v Bratislave v dome so súpisným číslom 5873.

 

 

 

22.02.2012 v Bratislave

 

.........................................................

Mgr. Ondrej Bežný

bytom Hlavná 54, Bratislava

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt