reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Výpoveď daná zamestnancom – vzor

61 a § 67 zákonníka práce)

 

 

Zamestnanec: Roman Mokrý, bytom Ružová 7, NItra

 

Zamestnávateľ: Coca-cola, s. r. o., so sídlom Štúrová 7, Bratislava, IČO: 11 342 656

 


Výpoveď

 

     V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam v ý p o v e ď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa 16.02.1999.

 

     Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím mesačnej výpovednej doby v zmysle § 62 ods. 7 zákonníka práce ku dňu 31.05.2012 (posledný deň v práci).

Miesto, dátum: V Nitre dňa 17.4.2012

 

 

Roman Mokrý (podpis):................................ Prevzal:  ................................

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt