reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – vzor

(§ 10 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebyt. priestorov)

 

 

Obchodnej spoločnosti XXX, s. r.o.

Kuzmányho 87

010 01 Žilina

 

 

Vec: Vypovedanie nájomnej zmluvy

 

Týmto vypovedám nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.06.2011 uzavretej medzi Mgr. Igorom Modrým a obch. spoločnosťou XXX, s. r.o., so sídlom Kuzmányho 87, Žilina, IČO:36 330 453. Predmetom uvedenej zmluvy bola kancelária č. 402 o výmere 11 m2.

 

 

 

 

.................................................

Mgr. Igor Modrý

22.03.2012 v Žiline

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt