reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Vylučovacia žaloba (excindačná žaloba) – vzor

(§ 78 zákona č. 7/2005 Z. z. a § 79 občianskeho súdneho poriadku)

 

číslo konania: 00-00K 000/00

 

Krajskému súdu v Banskej Bystrici

Komenského 12

974 87 Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

Žaloba o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty

vo veci vyhláseného konkurzu na úpadcu – Poľnohospodárske družstvo Veľká Horná „v konkurze“, IČO: 00 000 000

 

 

 

Žalobca:         

meno a priezvisko:                                          

narodený dňa.:

bytom:

t.č.:

občan SR

 

Žalovaný:

JUDr. Júlíus Jovavý, Cereálna 5, Banská Bystrica – správca  konkurznej podstaty  vo veci konkurzu na úpadcu – Poľnohospodárske družstvo Veľká Horná „v konkurze“, so sídlom: Veľká Horná č. 54,  IČO: 00 000 000

 

 

 

I.

 

     Vážený súd, z obchodného vestníku č. 221/2011 sa žalobca dozvedel, že správca konkurznej podstaty JUDr. Július Jovavý zaradil pozemok, parcela C-KN č. 611/2, v k. ú. Veľká Horná, okres Zvolen, do súpisu konkurznej podstaty vo veci konkurzu na úpadcu – Poľnohospodárske družstvo Veľká Horná „v konkurze“

    

II.

 

     Žalobca si touto žalobou uplatňuje vlastnícke právo k vyššie uvedenému pozemku. Vlastnícke právo žalobcu k pozemku, parcele C-KN č. 611/2, vyplýva z údajov katastra (list vlastníctva č. 50, k. ú. Veľká Horná), ako aj z dedičského osvedčenia č. D 22/2003, NZ 66/2003 zo dňa 01.04.2004.

 

III.

 

     Predmetný pozemok nemal byť do súpisu konkurznej podstaty vôbec zaradený. Údaje  katastra o právach k nehnuteľnostiam sa považujú za záväzné v zmysle § 70 ods. 2 katastrálneho zákona, až kým sa nepreukáže opak. Túto zákonnú domnienku je povinný rešpektovať každý, nehovoriac o správcoch konkurznej podstaty, ktorí majú konať len na základe zákona a v jeho medziach.

    

     Z uvedených dôvodov ako aj z predložených listín vyplýva, že zaradením predmetnej nehnuteľnosti sa nerešpektovali súčasné vlastnícke vzťahy, katastrálny zákon, a ani záväzné údaje katastra vyplývajúce z verejných listín, z ktorých niektoré prikladáme.

     Ak medzičasom dôjde k scudzeniu nehnuteľností vo vlastníctve žalobcu, bude sa domáhať náhrady škody, ktorá vznikla nezákonným zaradením nehnuteľností do konkurznej podstaty.

           

IV.

 

     Uplatňujeme si oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. o) zákona o súdnych poplatkoch.

     V prílohe zasielame listiny, ktoré preukazujú naše vlastnícke právo k pozemku.

 

V.

 

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti žalobca navrhuje, aby vážený súd vydal bez zbytočných prieťahov tento

 

rozsudok:

 

     Správca konkurznej podstaty JUDr. Júlíus Jovavý je povinný vylúčiť pozemok, parcelu C-KN č. 611/2, v k. ú. Veľká Horná, okres Zvolen, zo súpisu konkurznej podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na úpadcu – Poľnohospodárske družstvo Veľká Horná „v konkurze“, IČO: 00 000 000, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

 

  

vo Zvolene dňa 16.12.2010                                                                             

                                                                       .................................................

podpis žalobcu

 

 

 

prílohy:

-        výpis z LV č. 50, k. ú. Veľká Horná

-        overená fotokópia osvedčenia o dedičstve č. D 22/2003, NZ 66/2003 zo dňa 01.04.2004

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt