reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o vrátenie poplatku – vzor

(§ 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch)

 

 

Okresnému úradu Nitra
katastrálnemu odboru
J. Vuruma 1
949 01 Nitra


VEC: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku

Dňa 17.04.2014 som podala návrh na vklad kúpnej zmluvy týkajúcej sa pozemku, parcely C-KN č. 178, v k. ú. Nitra (vaše konanie č. V 3204/2014). Spolu s návrhom na vklad som zaplatila aj poplatok 66 eur vo forme kolkových známok. Dňa 17.05.2014 som sa bola osobne informovať, či už okresný úrad rozhodol o návrhu na vklad na základe uvedenej zmluvy. Poverená pracovníčka katastrálneho odboru mi oznámila, že rozhodnutie o povolení vkladu vydané ešte nie je.

Dňa 26.05.2014 mi bolo doručené rozhodnutie o povolení vkladu zo dňa 23.05.2014. Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní (§ 32 katastrálneho zákona) a je povinný vrátiť mi správny poplatok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch.

Na základe uvedeného Vás žiadam o vrátenie poplatku 66 eur na svoj bankový účet č. ú.: XXXXXXXXX/XXXX v Slovenskej sporiteľni, a. s..


V Nitre dňa 30.05.2014

S pozdravom

..................................... (podpis)
Júlia Svetinská, bytom Limbová 7, Nitra

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt