reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Uznanie dlhu – vzor

(§ 558 občianskeho zákonníka)

 

 

Uznanie dlhu

 

      

Veriteľ:           

Katarína Smutná, nar.: 01.08.1976,  trvale bytom: Opučné 32, 01823 Opučné (ďalej aj „veriteľka“)                 

 

Dlžník:

Tomáš Gábor, nar.: 06.08.1979, trvale bytom: Opučné 7, 01823 Opučné (ďalej aj „dlžník“)     

                       

 

I.

 

16. mája roku 2012 uzavreli Katarína Smutná a Tomáš Gábor ústnu dohodu, že  dlžník veriteľke nahradí náklady na spoločný pobyt v Írsku, ktoré uhrádzala veriteľka, a to v sume, ktorá zodpovedá polovici celkových nákladov na pobyt. Úroky a presný dátum splatnosti neboli dohodnuté. Na základe tejto dohody vznikol dlžníkovi voči veriteľke počas pobytu v Írsku dlh 634 EUR (slovom šesťstotridsaťštyri eur).

                                                                                                                                                      

II.

 

Dlžník Tomáš Gábor, uznáva, že do 15.07.2013 zaplatí Kataríne Smutnej dlh vo výške 634 EUR (slovom šesťstotridsaťštyri eur), ktorý vznikol na základe vyššie uvedenej ústnej dohody.

 

III.

 

Dlžník potvrdzuje, že k právnym úkonom je oprávnený a spôsobilý, a tento úkon robí bez tiesne a nátlaku, slobodne a vážne,  je mu zrozumiteľný a nemá proti nemu žiadne výhrady, na znak čoho pripája svoj vlastnoručný podpis. Veriteľka tento právny úkon berie na vedomie, čo rovnako potvrdzuje svojim podpisom.

 

 

V Nitre dňa ...................................

 

Veriteľka: ................................(podpis)                      

Dlžník:  ................................ (podpis)

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt