reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Sťažnosť na pracovnú agentúru – vzor

(§ 13 ods. 1 písm. s) zákona o službách zamestnanosti)

 

 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Hurbanova 16
010 01 Žilina

                                                                                                                                                                              

dátum: XX.XX.XXXX

v Žiline

 

Vec:

Sťažnosť na pracovnú agentúru a žiadosť o prešetrenie jej postupu

 

 Týmto listom chcem oznámiť porušenie právnych predpisov obchodnou spoločnosťou XXXXX, s. r.o., IČO: XX XXX XXX, ktorého sa dopustila pri sprostredkovaní práce. Konaním tejto spoločnosti sme boli obratí o 460 Eur. V dôsledku konania XXXXXX, s.r.o. (sprostredkovateľ), sme boli nútení hľadať si v zahraničí (Anglicko) prácu na vlastnú päsť a strachovať sa o to, či budeme mať vôbec prostriedky na návrat domov. Prácu, ktorú nám sprostredkovateľ sľúbil v zmluve o sprostredkovaní služieb a zamestnania nám nebola zabezpečená, čo sa sprostredkovateľ na naše výzvy ani neunúval napraviť, alebo nám vrátiť peniaze.

 Podľa § 25 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti môže sprostredkovateľ vybrať peniaze len po prijatí fyzickej osoby do sprostredkovaného zamestnania, čo sa však nestalo a teda sprostredkovateľ nemal na poplatok nárok. Samotný sprostredkovateľ nás v rozpore so zákonom vyzval, aby sme zaplatili už pred odchodom do zahraničia, čo sme aj urobili (možno to preukázať výpisom z banky). Keďže mu na poplatok nevznikol, je povinný poplatok vrátiť ako bezdôvodné obohatenie (§ 451 ods. 2 občianskeho zákonníka). Doteraz tak napriek výzvam neurobil.

 Neserióznosť a protizákonnosť konania sprostredkovateľa vyplýva aj zo samotných zmlúv, kde nie sú dodržané ani všetky zákonné náležitosti – v zmluve napríklad vôbec nie je uvedený  druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa, čo je jedna z povinných náležitostí podľa § 25 ods. 5 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Zo zmluvy tiež nie je možné určiť mzdu, ktorá mala byť v zamestnaní poskytnutá. Uvádza sa len hodinová mzda. Na základe nej však nemožno posúdiť ani to, či sprostredkovateľ dodržal minimálnu výšku poplatku podľa ustanovenia § 2 vyhlášky č. 31/2004 Z. z., ktoré znie:

„Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu od fyzickej osoby podľa § 25 ods. 3 zákona ako jednorazovú platbu najviac

a) 20 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov,
b) 30 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.“

Z uvedených dôvodov považujeme s nami uzavreté zmluvy za nezákonné a absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

V čl. 3 bode 8. zmluvy sprostredkovateľ XXXXX, s.r.o., vopred vylučuje svoju zodpovednosť za prípadné neplnenie zmluvy. Uvedené dojednanie má povahu vzdania sa práva, ktoré vznikne v budúcnosti  v zmysle § 574 ods. 2 OZ a je neplatné, nemá žiadne právne následky. Uvedená zmluva je ďalej v rozpore s dobrými mravmi, keď sprostredkovateľ vopred predpokladá neplnenie zmluvy.  Ide aj o neplatnosť podľa § 53 ods. 5 OZ. Uvedené konanie sprostredkovateľa vykazuje znaky podvodného konania a je aj v rozpore s dobrými mravmi.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 13 ods. 1 písm. s) zákona o službách zamestnanosti, kontroluje dodržiavanie citovaného zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe. V rámci kontrolnej činnosti môže úrad uložiť aj pokuty v zmysle § 68a zákona o službách zamestnanosti. Nakoľko je vo verejnom záujme, aby boli právne vzťahy na úseku služieb zamestnanosti korektné a v súlade so zákonom, je potrebné zamedzovať podobným prípadom ako sa stal nám. Žiadame preto, aby úrad našu vec prešetril a prijal potrebné a efektívne opatrenia, ktoré  pomôžu zabrániť podobným prípadom v budúcnosti.

Na zváženie je aj oznámenie tejto nezákonnej a neserióznej činnosti živnostenskémun úradu v zmysle § 13 ods. 1 písm. g) zákona o službách nezamestnanosti.

Podnikateľ, ktorý sa podobným spôsobom správa k ľuďom hľadajúcim zamestnanie nemá podľa nás právo vykonávať svoju podnikateľskú činnosť (živnosť). Koho má štát chrániť ak nie nezamestnaných a sociálne slabších? Na čo sú zákony o službách zamestnanosti ak nepostihujú takéto zaobchádzanie s ľuďmi ktorí si hľadajú prácu? O to závažnejšie je to pri zahraničnom pracovnom pobyte, kde sú ľudia odkázaní len na seba.

Keď už sme boli poškodení týmto nezákonným a neserióznym konaním, dúfame, že úrad vec prešetrí v zákonnej lehote a spraví všetko pre to, aby sa podobné prípady neopakovali.

Momentálne sme stále ešte v Anglicku a dúfame, že sprostredkovateľ začne brať zmluvné vzťahy s nami, ako aj zákony a úrady SR, vážne.

Prílohy: zmluvy o sprostredkovaní služieb a zamestnania zo dňa XX.XX.XXXX(fotokopie)

meno, priezvisko:..................................

podpis:..............................

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt