reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Sťažnosť na postup exekútora – vzor

(§ 218a exekučného poriadku)

 

 

Ministerstvu spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava 1

 

 

Vec: Sťažnosť na postup exekútora v zmysle § 218a exekučného poriadku

 

     Dňa 04.09.2012 bolo môjmu bratovi Tomášovi Malému, ktorého zastupujem, doručené upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 259/2009-5 zo dňa 28.08.2012 spolu s exekučným príkazom č. EX 258/2009-7 zo dňa 28.08.2012 od súdneho exekútora – JUDr. Marcely Topolovej, so sídlom Hviezdoslavová 7, 010 01 Žilina.

     V uvedenom exekučnom príkaze sa prikazuje niekoľkým bankám, aby na účet zaplatili sumu zodpovedajúcu vymáhanej pohľadávke a poukázali ju na účet súdneho exekútora – JUDr. Marcely Topolovej.

     Exekútor v tomto prípade nepostupoval podľa zákona, hoci by mal byť dostatočne odborne spôsobilý, aby sa nižšieuvedeným pochybeniam vyhol. Nasledovné nedostatky v postupe exekútora značne sťažujú pozíciu povinného a narušujú jeho právnu istotu.

 

     V prvom rade v upovedomení o spôsobe výkonu exekúcie vôbec nepoučil povinného o možnosti podať námietky v zmysle ustanovení § 50 a § 96 ods. 1 exekučného poriadku (ďalej len „ExP“), naopak, uviedol povinného do omylu, keď ho nesprávne poučil, že opravný prostriedok nie je prípustný.

     Ďalej exekútor nevyčíslil trovy exekúcie tak, ako mu to ukladá ExP v ustanovení § 201 ods. 1. V exekučnom príkaze a ani v upovedomení o začatí exekúcie nie je vyčíslená odmena exekútora najviac v rozsahu ako pri upustení od exekúcie, ďalej chýba vyčíslenie náhrady výdavkov a náhrady za stratu času. Exekútor uviedol iba zhrnutie všetkých trov v sume 553,39 eur, no nie je zrejmé ako k tejto sume dospel.

     Navyše, exekútor v upovedomení o spôsobe vykonania exekúcie nevyčíslil „predbežné trovy exekúcie“, ale už „trovy exekúcie“, čo je v rozpore s ustanovením § 201 ods. 1 ExP.

     Exekútor sa dopustil ďalšieho pochybenia, keď si opäť nesplnil poučovaciu povinnosť v zmysle § 201 ods. 1 ExP, keď neupozornil povinného, že ak dlh nesplní, tak trovy exekúcie môžu byť vyššie, a predbežne neurčil ich výšku.

     Ďalšie pochybenie spočíva v tom, že exekútor nepočkal na uplynutie lehoty na podanie námietok podľa § 96 ods. 1 ExP, čím priamo odňal účastníkovi konania možnosť podať opravný prostriedok, resp. splniť si svoju povinnosť. Podľa nás sa jedná o závažné pochybenie, keď exekútor odignoroval jedno celé štádium exekučného konania.

     Zároveň poukazujeme na nedostatočné zistenie skutkového stavu, keď exekútor vydal upovedomenie aj exekučný príkaz bez toho, aby vedel o nejakom účte povinného v banke, čo je v rozpore s § 95 ods. 1 písm. a) ExP. Exekútor v podstate vydaným rozhodnutím ešte len skúma, či nejaký účet povinného existuje.

 

     Spolu sedem výrazných pochybení v jednej poštovej zásielke. Žiadam Ministerstvo spravodlivosti SR, aby prešetrilo postup exekútora a žiadam aj informáciu o opatreniach, ktoré boli v súvislosti s týmito porušeniami zákona prijaté ministerstvom a komorou exekútorov.

 

 S pozdravom

 

............................................ (podpis)

Ján Malý

bytom Ružová 6

010 07 Žilina

 

Dňa 03.01.2013 v Žiline

 

príloha: plnomocenstvo

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt