reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Stanovy občianskeho združenia – vzor

(§ 6 ods. 2 zákona o združovaní občanov)

 

 

Stanovy združenia Filozofius

 

§ 1

Sídlo, názov a ciele združenia

 

(1) Združenie s názvom Filozofius (ďalej len „združenie“) sídli v Žiline na adrese: Filozofius, o. z., Štefániková 6, 010 01 Žilina.

(2) Ciele  združenia sú:

a) zvyšovanie právneho vedomia občanov,

b) ochrana ľudských práv,

c) podpora vzdelávania a osvetová činnosť,

d) ochrana a tvorba životného prostredia.

(3) Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:

a)     publikovanie informácií na internetovej stránke,

b)     uskutočňovanie prednášok na školách,

c)     získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,  

d)     účasť na konaniach pred štátnymi orgánmi,

e)     vzdelávanie občanov, organizovanie školení,

f)      vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.

 

§ 2

Členstvo

 

(1)  Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Členom môže byť aj právnická osoba. Členstvo vzniká písomným rozhodnutím predsedu, ak s prijatím člena písomne súhlasí väčšina členov (okrem prípadu podľa § 7 týchto stanov). Jeden rovnopis rozhodnutia sa odovzdá členovi združenia a druhý rovnopis sa uloží u predsedu združenia.

(2)  Členstvo zaniká len

a)   smrťou člena,

b)  písomným rozhodnutím predsedu, ak s tým súhlasí väčšina členov združenia,

c)   písomným oznámením doručeným predsedovi, kde člen uvedie, že sa vzdáva členstva.

(3)  Člen je oprávnený:

a)   podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami a právnymi predpismi,

b)   byť volení do orgánov združenia a voliť tieto orgány,

c)   navrhovať orgánom združenia opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia.

(4)  Člen je povinný

a)   zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi združenia,

b)   dodržiavať stanovy združenia.

 

§ 3

Predseda a jeho voľba

 

(1)    Predseda je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia. Za predsedu možno zvoliť len člena združenia.

(2)    Predseda je volený a odvolávaný väčšinou členov združenia, okrem prípadu podľa odseku 3.

(3)    Prvým predsedom združenia sa registráciou združenia stáva členka prípravného výboru Soňa Bugalová, bytom Štefániková 6, 010 01 Žilina.

(4)    Funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu. Predseda môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov združenia.

(5)  Voľby predsedu môže zorganizovať väčšina členov združenia. Na uskutočnenie volieb sa nevyžaduje súhlas predsedu. O voľbách predsedu sa vyhotoví riadna zápisnica, ktorú musí podpísať väčšina členov združenia. Zápisnica tiež musí obsahovať dátum jej spísania, miesto jej spísania, meno doterajšieho predsedu, meno nového predsedu a údaje o výsledkoch volieb. Dňom vyhotovenia riadnej zápisnice sa predsedom združenia stáva zvolená osoba.

 

§ 4

Oprávnenia a povinnosti predsedu

 

(1)  Predseda môže rozhodovať a konať za združenie vo všetkých veciach samostatne, okrem prípadov, pre ktoré tieto stanovy ustanovujú iný spôsob rozhodovania (napr. § 5 ods. 1).

(2)   Predseda je povinný

a) konať v mene združenia s odbornou starostlivosťou a v súlade s cieľmi združenia,

b) viesť zoznam členov a uschovávať rozhodnutia o prijatí za člena,

c) odpovedať na návrhy členov.

 

§ 5

Hospodárenie s majetkom združenia

 

(1) Písomný súhlas aspoň jednej tretiny členov združenia sa vyžaduje, ak združenie robí:

- právny úkon, ktorým sa prevádza, alebo zaťažuje nehnuteľnosť vo vlastníctve združenia,

- právny úkon, ktorým sa združenie zaväzuje poskytnúť plnenie v hodnote viac ako 1000 Eur,

- právne úkony, ktorými sa združenie v priebehu 30 dní zaviaže poskytnúť plnenie v celkovej výške prevyšujúcej 1000 Eur, súhlas sa vyžaduje na každý z týchto úkonov.

(2) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má). Majetok združenia slúži predovšetkým na dosahovanie cieľov združenia. Zdrojmi majetku sú najmä členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.

 

§ 6

Rozpustenie združenia, zlúčenie s iným združením, zmena stanov

 

(1) O rozpustení združenia alebo o zlúčení s iným združením rozhoduje väčšina členov združenia. Likvidátora, ktorý vykoná majetkové vyporiadanie určí predseda združenia.

(2) O zmenách stanov môže rozhodnúť väčšina členov združenia.

 

§ 7

Prechodné ustanovenia

 

Členmi združenia sa okamihom registrácie združenia stávajú členovia prípravného výboru uvedení v návrhu na registráciu: Emil Bugala, nar. 10.06.1958, Ján Bugala, nar. 23.04.1945, Soňa Bugalová, nar. 23.1.1978.

 

Dňa 13.04.2011 v Žiline

 

podpisy:

 

Emil Bugala ......................................

Soňa Bugalová ...................................

Ján Bugala .........................................

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt