reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Späťvzatie žaloby – vzor

(§ 96 obč. súdneho poriadku)

 

 

Marek Mrkvička, Karotková 16, 010 01 Žilina

 

Č. k. XXXXXXXXX

 

Okresnému súdu Banská Bystrica

Skuteckého 28

975 59 Banská Bystrica

 

 

 

Späťvzatie žaloby

 

 

     Týmto podaním beriem späť žalobu o zaplatenie kúpnej ceny, ktorú som ako navrhovateľ podal proti odporcovi Michalovi Modrému, bytom Rúžová 16, 974 01 Banská Bystrica. Žalobu beriem späť v celom rozsahu.

 

Odôvodnenie

 

      Dňa 15.5.2010 som na Okresnom súde Banská Bystrica podal žalobu o zaplatenie kúpnej ceny, nakoľko odporca mi nezaplatil za motocykel, ktorý som mu predal zmluvou zo dňa 17.7.2009. Keďže mi odporca už kúpnu cenu zaplatil aj s úrokmi z omeškania, nie je dôvod pokračovať v súdnom spore, a preto beriem žalobu späť.

 

 

V Žiline dňa 12.09.2011

 

 

…..............................................

Marek Mrkvička (podpis)

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt