reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o rozvod – vzor

(§ 42 ods. 3, § 79, §113  občianskeho súdneho poriadku)

 

Okresnému súdu Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:

Ján Vážny, občan SR
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/XXXX

Odporkyňa:

Mária Vážna, rodená Novotná, občianka SR
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/XXXX

Žiadosť o rozvod manželstva

I.

Dňa 14.02.2001 som uzavrel manželstvo s odporkyňou pred Obvodným úradom Bratislava I.
U oboch ide o prvé manželstvo. V manželstve sa nám dňa 25.08.2003 narodila dcéra Anna Vážna a dňa 01.07.2005 syn Dávid Vážny. V súčasnej dobe všetci bývame na hore uvedenej adrese.

Dôkaz:

- Sobášny list
- Rodný list maloletej
- Doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov

II.

S odporkyňou som sa zoznámil na jar 12.03.1998 na strednej škole . Postupom času sa náš vzťah prehĺbil a po trojročnej známosti sme uzatvorili manželstvo. V našom vzťahu neboli vážnejšie nezhody alebo konflikty. Na začiatku manželstva sme bývali u mojich rodičov a po narodení dcéry Lenky v roku 2003 sme si zaobstarali vlastný byt. Asi rok po jej narodení však odporkyňa začala na mňa reagovať podráždene a začalo dochádzať k roztržkám ohľadom výchovy našej dcéry.

Manželka mi začala zakazovať chodiť s dcérou na prechádzky do prírody a obviňovala ma zo snahy poškodiť jej zdravie. Začala dávať najavo nedôveru k mojej osobe a odmietala mi zveriť dieťa v dobe, kedy ma nemohla kontrolovať. Od apríla 2009 sme spolu prestali intímne žiť. Jej celá starosť o domácnosť a rodinu sa zúžila len na ňu. Musel som variť pre seba aj dcéru.

Od októbra 2009 spoločne nehospodárime. Opakovane som odporkyňu vyzýval k spoločnej návšteve psychológa a manželskej poradne. Odporkyňa však tieto návrhy odmietla. Hádky boli stále častejšie. Spolužitie s odporkyňou za takejto situácie sa pre mňa stalo neznesiteľným a snažil som sa doma zdržovať čo najmenej.

Dôkaz:

- výsluch účastníkov

III.

K odporkyni som stratil citový vzťah a nevidím nádej na jeho obnovu. Nemám záujem na ďalšom trvaní nášho manželstva, ktoré je hlboko a trvale rozvrátené. Ďalšiu starostlivosť o našu dcérui navrhujem upraviť tak ako je uvedené nižšie. 

V.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam navrhujem, aby súd vydal tento

r o z s u d o k:

Manželstvo navrhovateľa Jána Vážneho a odporkyne Márie Vážnej, rod. Novotnej, uzatvorené dňa 14.02.2001 pred Obvodným úradom Bratislava I. v Bratislave, sa rozvádza.

Maloletá Lenka Vážna, nar. 2.3.2003,  s a  z v e r u j e  do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov tak, že matka a otec sú povinní zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletú striedavo, a to v jednotýždňových intervaloch tak, že otec bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletú počas nepárnych týždňov príslušného kalendárneho roka a matka bude zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletú počas párnych týždňov príslušného kalendárneho roka počnúc dňom 01.11.2010 s tým, že rodičia si budú maloletú odovzdávať zakaždým v nedeľu o 17.00 hod. v mieste bydliska toho rodiča, ktorému bude končiť týždňová osobná starostlivosť o maloletú. Každý z rodičov je povinný v stanovenom čase odovzdať riadne pripravenú maloletú do osobnej starostlivosti druhého rodiča s jej osobnými vecami. Výživné sa neurčuje.

 

V Bratislave, dňa 20.05.2010

...................................

Ján Vážny
navrhovateľ

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt