reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Sťažnosť na prieťahy v konaní – vzor

 

 

 

Okresnému úradu Prešov
katastrálnemu odboru
Konštantínova 6
080 01 PrešovVec: Sťažnosť na prieťahy v konaní


Dňa 07.01.2014 som podal na Okresnom úrade Prešov návrh na opravu chyby, konkrétne na opravu spoluvlastníckeho podielu Tomáša Smelého na liste vlastníctva č. 1233, k. ú. Prešov.

Do dnešného dňa mi nebola doručená žiadna odpoveď, hoci zákonná lehota na vybavenie návrhu (podľa § 59 katastrálneho zákona) už uplynula.

Žiadam o odstránenie prieťahov v konaní a rozhodnutie vo veci.

V Prešove dňa 01.05.2013


S pozdravom


.........................................(podpis)

Tomáš Smelý, bytom Hlinkova 5, Prešov

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt