reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Predvolanie – vzor

(§ 41 správneho poriadku)

 

 

Obvodný úrad v Žiline,

Odbor katastrálny

Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 07 Žilina

 

 

P R E D V O L A N I E

 

 

č.k. 0001/2006                                                                

V Žiline, dňa 11.03.2012

 

 

 

 

Predvolaný: Jozef Mrkva, bytom Ružová 16, Žilina

 

VEC:

Oprava chyby v katastrálnom operáte (list vlastníctva č. 155 v kat. území Žilina)

 

 

         Obvodný úrad v Žiline žiada p. Jozefa Mrkvu, nar. 12.07.1990, aby sa dostavil dňa 20.04.2012 o 13:00 hod. na Obvodný úrad v Žiline, katastrálny odbor (ul. A. Kmeťa 17, Žilina), do miestnosti č. 216, na prerokovanie žiadosti o opravu chyby v katastrálnom operáte týkajúcej sa listu vlastníctva č. 155 v k. ú. Žilina.

 

         Prineste si so sebou: občiansky preukaz, listiny: ..................................................................

 

 

 

 

Poučenie:   Vaša osobná účasť je pri prerokovaní uvedenej veci nevyhnutná. V prípade, že sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez vážnych dôvodov nedostavíte, môže Vám byť uložená podľa § 45 ods. 1 správneho poriadku pokuta až do výšky 5.000,- Sk. V prípade, že sa nedostavíte ani na opakované predvolanie bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov, môžete byť v zmysle ustanovenia § 42 správneho poriadku predvedený. Tiež Vám môže byť uložená povinnosť nahradiť podľa § 31 ods. 2 správneho poriadku trovy konania, ktoré by vznikli Vašou neúčasťou.

 

 

 

 

 

                                     Odtlačok pečiatky                                               Meno, priezvisko

                                                                                                                  funkcia a podpis

                                                                                                                  oprávnenej osoby(úradníka)

 

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt