reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Pracovná zmluva – vzor

(§ 43 zákonníka práce)

 

 

Pracovná zmluva

uzavretá v zmysle § 43 zákonníka práce medzi:

 

Zamestnávateľ:

  • Obchodné meno:
  • IČO:
  • so sídlom: (adresa)
  • oprávnený konať v mene spoločnosti: (meno) – konateľ
  • (ďalej ako „zamestnávateľ“)

 

Zamestnanec:

  • Meno a Priezvisko:
  • číslo OP:
  • adresa:
  • (ďalej ako „zamestnanec“)

ďalej spolu ako „Zmluvné strany“

v nasledovnom znení:

 

I.

Druh práce

1. Zamestnávateľ príjma zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu: (napr. vrátnik)..............

2. Stručná charakteristika práce a popis pracovných činností, ktoré sa zamestnanec zaväzuje vykonávať:

............................. (napr. kontrola totožnosti osôb vstupujúcich do objektu, dohľad nad otváracími dobami objektu....).

 

II.

Deň nástupu do práce

1. Zamestnanec nastúpi do práce dňa ................

2. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú/na dobu určitú od ........... do ...............

3. Pracovný pomer je dohodnutý so/bez skúšobnej doby. Skúšobná doba sú 3 mesiace.

 

III.

Miesto výkonu práce

1. Miestom výkonu práce je ...............

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ môže zamestnanca vysielať na pracovné cesty na nevyhnutne potrebné obdobie podľa svojich potrieb, k čomu zamestnanec udeľuje svoj súhlas.

 

IV.

Mzda

1. Mzda za vykonanú prácu je dohodnutá vo výške ............. ,- eur mesačne.

2. Mzda zamestnanca je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do ........ dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude poukazovať zamestnancovi mzdu na účet vedený v banke č. .................. (číslo účtu, kód banky) / v hotovosti. Zmenu účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie vyplatenia mzdy.

 

Podpisy zmluvných strán:

 

zamestnanec .....................................

 

zamestnávateľ ..................................

 

V Nitre dňa 12.1.2012

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt