reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Plná moc na zastupovanie na úrade – vzor

(§ 17 správneho poriadku)

 

 

Plnomocenstvo

 

Mestskému úradu v Žiline

Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

 

 

 

Ja, Eva Matisová bytom Štefániková 7, Žilina,

 

týmto splnomocňujem

 

Vojtecha Mokrého, bytom Gaštanová 6, Žilina,

 

aby ma zastupoval v zlúčenom územnom a stavebnom konaní o povolení zahustenia transformačnej siete pre záhradkársku osadu Kopčeky II v katastrálnom území Trnové.

 

Splnomocňujem ho na všetky procesné úkony a iné právne úkony súvisiace s konaním č.2009/C-9223/HI, vedeným na Mestskom úrade v Žiline.

 

.......................................... 

(vlastnoručný podpis)

Eva Matisová,

 

Dňa 27.6.2009 v Žiline

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt