reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Plná moc (splnomocnenie) – vzor

(§ 31 občianskeho zákonníka)

 

 

Plná moc

 

     Ja, Juraj Matoha, týmto splnomocňujem Andreja Tvrdého, nar. 27.11. 1970, bytom Nižňanského 4, Nitra, aby ma zastupoval vo všetkých úkonoch súvisiacich s nájmom bytu č. 39 na Gaštanovej 8 v Nitre evidovaného na liste vlastníctva č. 230 v katastrálnom území Nitra.

 

     Predovšetkým ho splnomocňujem na uzavieranie nájomných zmlúv, na vypovedanie nájomného vzťahu a na ostatné právne úkony súvisiace s prenajímaním uvedeného bytu.

 

3. júna 2007 v Nitre

.......................................

                        Juraj Matoha

                        nar. 16.2.1969

                        bytom Štefániková 5, Nitra

 

(v niektorých prípadoch sa vyžaduje aj úradne overenie podpisu – napríklad plnomocenstvo na predaj nehnuteľností)

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt