reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Oznámenie o ukončení podnikania – vzor

(§ 57 ods. 1 písm. g) živnostenského zákona )

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVODNÝ ÚRAD ......................................          

odbor živnostenského podnikania

........................................................................

 

Oznámenie o ukončení podnikania

Obchodné meno:   

Identifikačné číslo (IČO):

Rodné číslo  (iba u FO): 

Fyzická osoba (podnikateľ) označí obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej je prihlásená na    povinné zdravotné poistenie:

       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.                      Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

       Union zdravotná poisťovňa, a. s.                             Zdravotná poisťovňa mimo SR

Podľa § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov oznamujem ukončenie podnikania:

vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení: 1)

 vydané pod číslom:

 dňa

 Obvodným  úradom*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku dňu ...................................2)

iba u nasledovných predmetov podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení:1)

 

 vydané pod číslom:

 dňa

 Obvodným úradom *

 

 

 

 

 

 

predmet podnikania:

 

 

 

 

 

ku dňu ...............................2)                                                                     

 Právnická osoba označí, či žiada príslušné zmeny oznámiť správcovi dane:    Áno         Nie

 

Dátum: .................................                                                                                                                        

                                                                                                 _____________________________         

                                                                                   podpis oprávnenej osoby (osôb)

 

Poznámka:

Ohlásenie ukončenia podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia (§ 57 ods.3 živnostenského zákona).

1)                      1.)živnostenskom liste, koncesnej listine, osvedčení o živnostenskom oprávnení,

2)                      2.)dátum ukončenia podnikania je dňom  zániku  živnostenského oprávnenia  (§ 57 ods. 1  písm. g)

           živnostenského zákona) -  podnikateľskú činnosť už nie je možné vykonávať.

*     *alebo okresným úradom

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt