reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Oznámenie o konaní kultúrneho podujatia – vzor

(§ 3 zákona č. 96/1991 Zb.)

 

 

Mestskému úradu v Žiline

Odbor kultúry, športu, CR MR

Námestie Obetí komunizmu 1

011 31  Žilina

 

 

 

 

OZNÁMENIE O KONANÍ VEREJNÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA

( v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a VZN č. 18/2011)

 

 

Usporiadateľ: 1) vyplní právnická osoba, 2) vyplní fyzická osoba

Názov organizácie1)/meno a priezvisko2) ..................................................................................

Sídlo1)/Trvalý pobyt2):.......................................................................................PSČ:.................

IČO1): ................................ číslo OP2): ......................... č. tel., e-mail.......................................

Štatutárny zástupca1): ...................................................zodpovedná osoba.............................

................................................................................

 

                                                                                                                                                          

 

1. Názov a účel podujatia............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Podujatie sa uskutoční dňa: ..................................................................................................

resp. opakovane v dňoch: ................................ v čase od ...............hod. do .....................hod.

3. Miesto konania podujatia.......................................................................................................

4. Druh podujatia(obsahové zameranie) ........................................................................................

5. Kapacita sály: ...................................  predpokladaná účasť ..............................................

6.Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Usporiadateľ je povinný:

1. Dodržiavať zachovanie verejného poriadku počas priebehu celej akcie, zachovať príslušné autorsko-právne , zdravotno-  hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom (§5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach).

2. Dodržiavať prípustnú hladinu hluku (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.

4. Dodržiavať ust. VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny.

 

 

 

 

            ............................................................................................

                                                                                              pečiatka a podpis usporiadateľa

 

 

( Vyplní zamestnanec mestského úradu )

 

 

 

....................................................       ......................................................... ..............................

právoplatne zaregistrované dňa              číslo registrácie                                     podpis/pečiatka

 

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt