reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Ohlásenie drobnej stavby – vzor

(§ 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z.)

 

 

Mesto Žilina

Spoločný obecný úrad v Žiline

Odbor stavebný 

                                                                                              Námestie obetí komunizmu 1

                                                                                              011 31  Žilina

                                                                                             

                                                                                              V ................................., dňa ...........................

 

 

Ohlásenie drobnej stavby podľa ust. § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

Meno, priezvisko, adresa a tel. kontakt: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Druh stavby: .................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Miesto stavby: ...............................................................................................................................................

Na pozemku č. KN: ................................................. v k. ú. .........................................................................

Spôsob uskutočnenia stavby:             svojpomocne*

                                                      dodávateľsky*  (uviesť názov firmy)

* nehodiace sa prečiarknite

Drobná stavba bude (nebude) napojená na inžinierske siete.

V prípade napojenia uviesť parcelné čísla pozemkov (podľa katastra nehnuteľnosti), cez ktoré bude prechádzať trasa prípojky a mená a adresy ich vlastníkov.

č. KN ............................ v k. ú. ................................ vlastník ......................................................................

č. KN ............................ v k. ú. ................................ vlastník ......................................................................

č. KN ............................ v k. ú. ...............................  vlastník ......................................................................

Pri uskutočnení drobnej stavby majú (nemajú) byť použité susedné nehnuteľnosti.

V prípade použitia susednej nehnuteľnosti uviesť parcelné čísla pozemkov (podľa katastra nehnuteľnosti) a mená a adresy ich vlastníkov.

č. KN ........................... v k. ú. ................................  vlastník ......................................................................

č. KN ........................... v k. ú. ................................  vlastník ......................................................................

č. KN ........................... v k. ú. ................................  vlastník ......................................................................

Účel ohlasovanej stavby, označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Termín začatia realizácie stavby : ................................................

Termín ukončenia stavby :  ..........................................................

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN ...............................................................

v k. ú. .............................................. prechádzajú vedenia.  V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie SSE distribúcia,  a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN ..............................................................

v k. ú. .............................................. prechádza podzemné alebo vzdušne vedenie. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie SEVAK a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN .............................................................................

v k. ú.  ............................................. prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie SPP distribúcia, a.s. Žilina, či cez pozemok č. KN ...............................................................

v k. ú.  ............................................. prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie UPC s.r.o. Žilina, či cez pozemok č. KN ................................................................................

v k. ú. .............................................. prechádzajú rozvody. V prípade výskytu žiadame zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

 

 

 

Vyjadrenie DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, Žilina (v prípade, že stavba bude umiestnená v k. ú. Žilina):

 

 

 

Vyjadrenie správcu komunikácie:

 

 

 

...........................................................................

podpis stavebníka,  splnomocneného zástupcu pečiatka

PRÍLOHY :

1.      Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku. V prípade podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je stavebník povinný priložiť písomné súhlasy všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedených v liste vlastníctva.

2.      Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby.

3.      Jednoduchý technický opis stavby.

4.      Súhlas na napojenie na siete technického vybavenia od príslušného správcu a posúdenie projektovej dokumentácie príslušným správcom.

5.      Kópia z katastrálnej mapy.

6.      Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

Upozornenie: Drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietok.

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt