reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Odvolanie – vzor

(§ 53 správneho poriadku)

 

 

Jozef Dúha, Mliečna 5, 010 01 Žilina

 

 

Mestskému úradu v Žiline
Nám. obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

 

 

VEC

Odvolanie proti rozhodnutiu o pokute č. ZMFX zo dňa 1.7.2012 (pitie na verejnosti)

 

Dôvody odvolania:

 

Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal (§ 53 správneho poriadku).

 

Dňa 7.5.2012 som sedel v parku s kamarátmi na trávniku a rozprávali sme sa, keď k nám prišla hliadka mestskej polície a začali sa nás pýtať, čo máme v igelitkách. V igelitke som mal zatvorenú, dopoly vypitú fľašu vína. Policajt ma potom upozornil, že na verejnosti sa piť nesmie, na čo som reagoval, že veď ja som ani na verejnosti nepil, že to si nesiem z domu a idem to dopiť ku kamarátke, ktorej som nechal ešte dva deci.  Policajt mi na to, neviem prečo, dal dýchať do detektoru alkoholu. Samozrejme, nadýchal som, veď som si doma dal aspoň pol litra z tej fľaše! Policajt to však, bohvie prečo, považoval za dôkaz toho, že som pil na verejnosti a chcel mi uložiť pokutu. Keďže viem, že nemusím na mieste zaplatiť (§ 84 ods. 1 zákona o priestupkoch), tak som mu  povedal, že peniaze mám, ale nezaplatím lebo som nič neporušil.  Nikto predsa nemá zakázané brať fľaše do parku, alebo si doma vypiť, tak prečo by som platil? Policajt síce nadšený nebol a pýtal si občiansky, ten som mu dal, odpísal si údaje. Potom nám povedal, že pitím v parku pohoršujeme malé deti a poslal nás preč, vraj v parku nemáme čo robiť. I keď neradi, pobrali sme sa preč.

 

O týždeň na to mi na moje prekvapenie došiel z mestského úradu rozkaz o uložení pokuty 20 eur za pitie na verejnosti, ktorého som sa mal dopustiť 7.5.2012. Samozrejme, podal som do 15 dní odpor podľa § 87 ods. 4 zákona o priestupkoch, nebudem predsa platiť za niečo čo som nespravil a čo si policajt vymyslel...

 

Na to mi dňa 5. 8. 2012 poštárka doručila rozhodnutie o uložení pokuty 20 eur za ten istý skutok. V odôvodnení rozhodnutia sa píše, že „príslušníci obecnej polície spoľahlivým spôsobom zistili u obvineného požívanie alkoholických nápojov dňa 7.5.2012 v mestskom parku Na studničkách.“ Nič viac v odôvodnení nie je, len toto všeobecné konštatovanie.

 

Návrh vo veci:

 

Žiadam, aby Mestský úrad v Žiline, alebo odvolací orgán zrušil nezákonné rozhodnutie o pokute č. ZMFX zo dňa 1.7.2012  podľa 59 ods. 2 správneho poriadku, a to, z týchto dôvodov:

 

-        skutku som sa nedopustil, čo dosvedčia aj moji kamaráti, čo tam so mnou boli (na požiadanie uvediem ich mená),

-        mestský úrad v rozhodnutí neuviedol jediný dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že som sa uvedeného skutku (pitie alkoholu v parku) dopustil,

-        rozhodnutie považujem za neurčité, bez dostatočného odôvodnenia a považujem ho za nepreskúmateľné,

-        dobre poznám Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2011 a dobre viem, že pokutu možno dať len ak POŽÍVAM alkohol v parku a nie za to, že tam sedím pripitý!

 

S pozdravom

 

 

......................................

Jozef Dúha (podpis)

bytom Mliečna 5, Žilina

 

10.08.2012 v Žiline

 

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt