reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Odstúpenie od zmluvy – vzor

(§ 48 Občianskeho zákonníka)

 

 

Anne Vážnej

M. R. Štefánika 7

949 01 Nitra

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Dňa 20.01.2011 ma navštívila p. Anna Vážna v mieste môjho trvalého bydliska na Nábrežnej ulici 14 v Bratislave a ponúkla mi na predaj sadu posteľnej bielizne za cenu 30,- €. Ponuku som prijala, tovar som prevzala a kúpnu cenu som zaplatila v hotovosti. O predaji tovaru mi p. Anna Vážna vystavila doklad.

Ja, Miroslava Pokorná, bytom Nábrežná 14, Bratislava, narodená 5.7. 1985, Vám týmto oznamujem, že od uvedenej kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 20.01.2011 odstupujem.

Podľa § 8 ods. 1 z. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť do zmluvy v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby.


Zároveň Vás vyzývam, aby ste mi v súlade s § 8 ods. 3 zákona vrátili kúpnu cenu za tovar vo výške 30,- €, a to prevodom na môj bankový účet č. 12345667890/0200.

V Bratislave 22.01.2011

 

Miroslava Pokorná

 

podpis: ......................................

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt