reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

(§ 10 ods. 1 obč. zákonníka, § 79, § 186 obč. súdneho poriadku)

                                                            

 

Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony (svojprávnosti)

(§ 10 ods. 1 obč. zákonníka, § 79, § 186 obč. súdneho poriadku)

 

Okresnému súdu v Nitre

Štúrova 9

949 68 Nitra

 

 

Navrhovateľ: Alžbeta Malá, rod. Kubová, nar. 17.7.1945, bytom Topoľová 6, Nitra,  občianka SR, t. č.: 09XX XXX XXX

 

Vyšetrovaný: Helena Kubová, rod. Rybárová, nar. 9. novembra 1917, bytom Topoľová 6, Nitra, občianka SR

 

I.

U mojej matky Heleny Kubovej, ktorá žije so mnou v spoločnej domácnosti, sa v priebehu posledných dvoch rokov stále viac prejavujú príznaky duševnej choroby. Preto som požiadala o jej vyšetrenie v Psychiatrickom liečebnom ústave Žilina-Bytčica. Podľa lekárskej správy z 28. 7. 2010 moja matka trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná. V dôsledku tejto duševnej poruchy nie je spôsobilá starať sa o seba a robiť právne úkony.

 

Dôkaz:

Lekárska správa z 28. júla 1995

Výsluch znalca

 

II.

Vzhľadom na uvedené navrhujem, aby moja matka Helena Kubová bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, a pre ten prípad súhlasím, aby som bola ustanovená za jej opatrovníčku.

 

III.

Navrhujem preto, aby súd vydal tento

 

r o z s u d o k:

 

Helena Kubová, rod. Rybárová, nar. 9. novembra 1917, bytom Topoľová 6, Nitra, sa pozbavuje spôsobilosti na právne úkony. Za opatrovníčku Heleny Kubovej súd ustanovuje jej dcéru Alžbetu Malú, nar. 17.7.1945, bytom Topoľová 6, Nitra.

 

 

V Nitre 1. septembra 2011

..................................................

Alžbeta Malá

 

prílohy: Lekárska správa z 28. júla 2010

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt