reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Návrh na vydanie platobného rozkazu – vzor

172 a § 42 ods. 3 obč. súdneho poriadku)

 

 

Okresnému súdu v Žiline, Hviezdoslavová 28, 01 059 Žilina

 

 

 

Návrh

na vydanie platobného rozkazu

na zaplatenie 5000 Sk spolu s úrokmi z omeškania

 

 

 

 

Navrhovateľ:        

 

Štefan Modrý, bytom Obvodná 6, Košice, občianstvo: Slovenská republika

zástupca: Tomáš Molnár, bytom Obvodná 5, Košice, občianstvo: Slovenská republika

 

 

Odporca:

 

Adam Plachý, bytom Jaseňová 27, Žilina, občianstvo: Slovenská republika

 

I.

 

     Dňa 2.4.2008 som ja, Štefan Modrý, s odporcom písomne uzavrel zmluvu o pôžičke v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka. Na základe tejto zmluvy som mu poskytol 5000 Sk, ktoré sa zaviazal vrátiť dňa 1.6.2008.

 

dôkazy:  - zmluva o pôžičke(úradne overená kópia) - prikladám

- plnomocenstvo na zastupovanie v konaní

 

II.

 

    Podľa zmluvy mal pôžičku vrátiť poukázaním spomínanej sumy na môj účet zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Keďže sa tak nestalo, snažil som sa ho telefonicky kontaktovať, aby mi peniaze vrátil. Telefón však nedvíhal.

 

III.

 

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti v zmysle § 659 Občianského zákonníka navrhujem, aby súd vydal tento

 

platobný rozkaz:

 

Adam Plachý, bydliskom Jaseňová 27, Žilina, je povinný zaplatiť Štefanovi Modrému, bydliskom Obvodná 6, Košice, sumu vo výške 5000 Sk spolu s úrokmi z omeškania vo výške 8,5 % odo dňa omeškania až do zaplatenia. Túto sumu je povinný poukázať na účet číslo 222 222 3333/0900 zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s. do 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu.

 

 

V Košiciach dňa 11.6.2008                                                                                                              

Tomáš Molnár

(s vlastnoručným podpisom)

 

 

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt