reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Licenčná zmluva na použitie webovej stránky – vzor

(§ 40 autorského zákona)

 

 

Licenčná zmluva na použitie webovej stránky

 

I. Zmluvné strany

 

Ján Webber, bytom Jesenského 77, 080 01 Prešov (ďalej len „autor“),

Andrej Modrý, bytom Rúžová 52, 010 01 Žilina (ďalej len „nadobúdateľ“)

 

II. Webová stránka

 

Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „webová stránka“ rozumie súbor príkazov a inštrukcií v programovacom jazyku, ktorý vyhotovil autor, a ktorý sa vyznačuje najmä týmito vlastnosťami:

-        vzhľad webovej stránky, jej základná štruktúra a názvy rubrík zodpovedajú prílohe  (na druhej strane zmluvy),

-        webová stránka po jej sprístupnení na sieti internet umožňuje:

  1. pridávať anonymným užívateľom inzeráty a odpovedať na inzeráty iných užívateľov,
  2. vyhľadávanie v inzerátoch pomocou filtra,
  3. registrovaným užívateľom diskutovať v rubrike Fórum a pridávať príspevky do rubriky Články
  4. anonymným užívateľom (vyžaduje sa len zadanie prezývky a overovací kód) komentovať príspevky v rubrike Články,
  5. vyhľadávanie slov v príspevkoch uverejnených na webovej stránke.
  6. ochrana pred spamom (k rubrikám Články, Fórum, Inzercia)

 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán, spôsob použitia webovej stránky

 

Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na používanie vyššie uvedenej webovej stránky bez územného a časového obmedzenia, a to najmä týmto spôsobom:

-        uverejnením webovej stránky  kdekoľvek na internete, pričom webovú stránku môže nadobúdateľ súčasne uverejniť najviac na jednej webovej adrese,

-        upravovaním webovej stránky, jej štruktúry a obsahu,

-        prevádzkovaním webovej stránky na komerčné aj nekomerčné účely.

Uvedený súhlas sa vzťahuje len na použitie webovej stránky v oblasti akvaristiky. Nadobúdateľ môže ďalej udeľovať sublicencie v rozsahu licencie udelenej v tejto zmluve.

 

Autor sa zaväzuje, že neudelí tretej osobe súhlas na použitie webovej stránky, alebo iného svojho diela s vyššie uvedenými vlastnosťami v oblasti akvaristiky počas dvoch rokov od uzavretia tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje, že sám nebude používať webovú stránku v oblasti akvaristiky počas dvoch rokov od uzavretia tejto zmluvy.

 

Nadobúdateľ sa zaväzuje za oprávnenia vyplývajúce z tejto zmluvy zaplatiť autorovi odmenu 300 Eur, ktorá je splatná dňom uzavretia tejto zmluvy na číslo účtu autora: 261442XXXX/1100 v Tatra banke, a. s..

 

 

Príloha (vzhľad webu- printscreen úvodnej stránky, prípadne ďalších podstránok):

 

 

 

........................................... v Žiline dňa.................

Andrej Mokrý

 

......................................... v Prešove dňa..................

Ján Webber

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt