reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Kúpna zmluva – vzor

(§ 588 obč. zákonníka)

 

 

Kúpna zmluva

 

I.         Predávajúci:

Ján Bíro, bytom Komenského 12, Bardejov

      


II.        Kupujúci:

Tomáš Nič, bytom Gaštanová 6, 01007 Žilina

 

Predmetom zmluvy je kúpa používaného notebooku Evo N400c Compaq s príslušenstvom sériové číslo: FXD-566-HGH6-HJ (ďalej len notebook).

 

Predávajúci touto zmluvou potvrdzuje, že baterka vydrží približne dvadsať minút, a že uvedený notebook nemá žiadne ďalšie hardwarové a iné chyby, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

 

Predávajúci je povinný notebook odovzdať kupujúcemu a ten je povinný tento notebook prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

 

Vlastníctvo notebooku prechádza na kupujúceho v momente úhrady kúpnej ceny predávajúcemu. Cena notebooku je 7000SK, slovom: sedemtisíc.

 

Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu rozumejú.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

 

V Žiline, dňa 21.9.2007

 

 ................................

      predávajúci

 

................................

       kupujúci

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt