reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Kúpna zmluva na byt – vzor

(§ 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

§ 588 občianskeho zákonníka

§ 42 katastrálneho zákona)

 

 

Zmluva

o prevode vlastníckeho práva k bytu

 

názov

sídlo:

IČO:

registrovaný:

konajúci:

ako prevádzajúci na strane jednej (ďalej len „Prevádzajúci”)

 

a

 

bytom:

narodená:

rodné číslo:

stav:

štátne občianstvo:

ako nadobúdateľ na strane druhej (ďalej len „Nadobúdateľ” a Nadobúdateľ spolu s Prevádzajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

 

uzatvá­rajú v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v platnom znení v spojení s ust. § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) túto

 

zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu (ďalej len „Zmluva“)

 

Článok I

Predmet zmluvy

 

1. Predmetom Zmluvy je prevod:

a)         vlastníckeho práva k bytu č. ....., s celkovou podlahovou plochou ........ m2 a terasou o výmere ...... m2, pozostávajúceho z obývacej izby spojenej s kuchyňou, spálne, kúpeľne, WC a predsiene (ďalej len „Byt“), nachádzajúceho sa na ....... poschodí bytového domu na ................ ulici, v ..................., súpisné číslo ................... (ďalej len „Bytový dom“), postaveného na pozemku parcelné číslo ............- zastavané plochy a nádvoria s výmerou .......... m2, parcela registra „C“,  ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v .................., Správa katastra ......................, na liste vlastníctva č. ............., okres ................., obec ............................., katastrálne územie ....................... (ďalej len „Pozemok“) v podiele 1/1,

b)         spoluvlastníckeho po­dielu na spoloč­ných čas­tiach a spoločných zaria­deniach  Bytového domu o veľkosti ......................,

c)         spoluvlastníckeho podielu na Pozemku o veľkosti .................

(spolu s Bytom a spoluvlastníckym po­dielom na spoloč­ných čas­tiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a Pozemkom ďalej len „Predmet prevodu“)

od Prevádzajúceho na Nadobúdateľa.                                                                         

2. Prevádzajúci týmto vyhlasuje, že Byt je v jeho výlučnom vlastníctve v podiele 1/1, že je spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu o veľkosti ................., a že je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na Pozemku o veľkosti ................

3. Na základe Zmluvy Prevádzajúci prevádza Predmet prevodu zo svojho výlučného vlastníctva na Nadobúdateľa, ktorý tento nadobúda do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevod Predmetu prevodu kúpnu cenu vo výške a spôsobom uvedeným v Zmluve.

 

Článok II.

Popis a rozloha Bytu

 

1.  Byt sa nachádza na ..... poschodí. Ide o ............izbový Byt s príslušenstvom. Príslušenstvo Bytu tvorí kuchyňa spojená s obývacou izbou, predsieň, kúpeľňa, WC, terasa. 

2.  Súčasťou Bytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety.

3.  Celková výmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je  ......... m2  z toho:

-             podlahová plocha bytu je ........ m2

-        podlahová plocha terasy je ......... m2.

4.  Vlastníctvo Bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené jeho vstupnými dverami do Bytu a do príslušenstva umiestneného mimo Bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi vody a elektrickými poistkami pre Byt. Priečka oddeľujúca Byt od spoločných priestorov je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka Bytu a vlastníkov spoločných priestorov.

 

Článok III.

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu

 

1.    S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí Bytového domu a spoločných zariadení Bytového domu.

2.    Spoločnými časťami Bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti Bytového domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

3.    Spoločnými zariadeniami Bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, iné spoločné priestory.

1.    Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach Bytového domu a spoločných zariadeniach Bytového domu je daný pomerom podlahovej plochy Bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých Bytov v Bytovom dome.   

 

Článok IV.

Technický stav Bytu

 

1.    Prevádzajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe vady a poškodenia Bytu a jeho vybavenia, spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu, na ktoré by mal Nadobúdateľa osobitne upozorniť.

2.    Nadobúdateľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so stavom Predmetu prevodu z ohliadky na mieste samom. Stav Predmetu prevodu mu je dobre známy a Byt vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  Bytového domu a na Pozemku kupuje v stave, v akom sa nachádza.  

 

Článok V.

Úprava práv k pozemku

 

1. Bytový dom, v ktorom sa nachádza Byt, je postavený na pozemku parcelné číslo ......... - zastavané plochy a nádvoria s výmerou ......... m2, parcela registra „C“, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v ............., Správa katastra ..............., na liste vlastníctva č. ..........., okres Bratislava I, obec ................, katastrálne územie ................. Prevádzajúci je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k Pozemku o veľkosti ............... .

2. Nadobúdateľ nadobudne k Pozemku vlastnícke právo v súlade so Zmluvou, a to  v podiele o veľkosti ..................

 

Článok VI.

Kúpna cena

 

1. Dohodnutá kúpna cena za predaj Predmetu prevodu predstavuje sumu vo výške ..............,- Eur (slovom ................ Eur) [ďalej len „Kúpna cena“], ktorá bude zaplatená Prevádzajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví Zmluvy, a to v troch splátkach nasledovným spôsobom:

§                             prvú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) pri podpise Zmluvy,

§                             druhú splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny) .........................

§                             tretiu splátku vo výške ............, (... % z Kúpnej ceny)..................,

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

Článok VII.

Správa Domu

 

1.    Nadobúdateľ vyhlasuje, že v plnom rozsahu a bez výhrad pristupuje k zmluve o výkone správy so Správcom Bytového domu. Úkony súvisiace s pristúpením k zmluve o výkone správy vykonajú zmluvné strany v deň odovzdania Predmetu prevodu do užívania Nadobúdateľa.

2.    Vyhlásenie Správcu, že Prevádzajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia  spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v Bytovom dome, tvorí prílohu Zmluvy.

 

Článok VIII.

Osobitné ustanovenie

 

1.    Prevádzajúci vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo k Predmetu prevodu nie je ničím obmedzené, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, že nie je zaťažený dlhmi ani žiadnymi právami v prospech tretích osôb s výnimkou záložného práva podľa ust. § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve Bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bytoch“) na zabezpečenie  pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa Bytového domu, spoločných častí Bytového domu, spoločných zariadení Bytového domu a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z  právnych úkonov týkajúcich sa Bytu, ktoré urobil vlastník Bytu.           

2.    Prevádzajúci prehlasuje:

a)                že na Predmet prevodu neuzavrel žiadnu zmluvu o prevode vlastníctva bytu, darovaciu zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, nájomnú zmluvu ako ani žiadnu inú zmluvu s treťou osobou,

b)               že neexistuje žiadna listina obmedzujúca ich vlastnícke alebo užívacie práva,

c)                že Predmet prevodu nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov,

d)               že na Predmete prevodu neviaznu žiadne záložné práva, zabezpečovacie práva, vecné bremená, predkupné práva ani žiadne iné práva tretích osôb, okrem tých ktoré sú uvedené v bode 1. tohto článku,

e)                že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené vyrovnanie, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol podaný návrh na vyrovnanie a ani nebol podaný návrh na exekučné konanie, nie je v predĺžení a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť  Zmluvy, alebo by  mohli ohroziť platnosť Zmluvy, nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu prevodu Nadobúdateľom alebo riadne plnenie povinností a záväzkov Prevádzajúceho voči Nadobúdateľovi podľa Zmluvy.

3.    Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva uhradí Nadobúdateľ.

4.    Prevádzajúci prehlasuje, že všetky poplatky spojené s užívaním Predmetu prevodu budú vysporiadané ku dňu odovzdania Predmetu prevodu Nadobúdateľovi.

5.    Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa prevzatia Nehnuteľnosti si bude Nadobúdateľ  plniť všetky povinnosti a využívať všetky práva spojené s vlastníctvom, užívaním a držbou Predmetu prevodu. Nadobúdateľ sa odo dňa prevzatia Predmetu prevodu zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené s užívaním Predmetu prevodu, ako aj uhrádzať odvody do fondov určených Správcom.

 

Článok IX.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu prevodu  do katastra nehnuteľností v prospech Nadobúdateľa na základe Zmluvy podajú príslušnému Katastrálnemu úradu, Správe katastra v deň podpísania Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Nadobúdateľa.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu prevodu nadobudne Nadobúdateľ až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného príslušným Katastrálnym úradom, Správou katastra a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného Katastrálneho úradu, Správy katastra o jeho povolení.

4. V prípade, ak by Katastrálny úrad, Správa katastra rozhodla o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Nadobúdateľa, zmluvné strany sú povinné podpísať novú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu na Predmet prevodu za podmienok dojednaných v Zmluve.

5. Ak Katastrálny, Správa katastra preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Nadobúdateľa, zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčinnosť druhej zmluvnej strane a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1.    Prevádzajúci podpisom Zmluvy zároveň potvrdzuje, že je oprávnený s Predmetom prevodu disponovať bez obmedzenia a Nadobúdateľ podpisom Zmluvy zároveň potvrdzuje, že je oprávnený Predmet prevodu nadobudnúť do svojho vlastníctva, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je ničím obmedzená.

2.    Nadobúdateľ výslovne súhlasí s tým, že Prevádzajúci môže previesť právo zo Zmluvy na tretiu osobu.

3.    Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluv­ných strán.

4.    Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä však ustanoveniami § 5 Zákona o bytoch a Občianskym zákonníkom.

5.    Ak niektoré us­tanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostat­ných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Zmluvy a na vyplnenie me­dzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu Zmlu­vy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6.    Zmluva je vyhotove­ná v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre Prevádzajúceho, jeden rovnopis pre Nadobúdateľa a dva rovnopisy pre Katastrálny úrad v Bratislave, Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

7.    Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpí­sania zmluv­ný­mi stranami. Účinky prevodu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia Katastrálneho úradu v Bratislave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu o povolení vkladu výlučného vlastníckeho  práva do katastra neh­nuteľ­ností v Slovenskej republike pre Nadobúdateľa k Predmetu prevodu podľa Zmluvy.

8.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

 

Prevádzajúci (overený podpis):.....................       Nadobúdateľ:................................

 

V ........................., dňa ........................

            

Prílohy:          

1. Vyhlásenie Správcu

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt