reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Darovacia zmluva – vzor

(podľa § 628 občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)

 

 

Darovacia zmluva
(podľa § 628 občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)

 

I.
Zmluvné stranyDarca:
Helena Malá, rod. Nováková, narodená dňa:.................
trvale bydlisko:........... , rodné číslo:...........

Obdarovaný:
Emil Malý, rod. Malý, narodený dňa:.......................
trvale bydlisko:.................., rodné číslo:.....................

II.
Predmet zmluvy (dar)Touto zmluvou sa prevádza spoluvlastnícky podiel Heleny Malej vo veľkosti 1/4 na pozemku, parcela E-KN č. 162/3, trvalé trávne porasty o výmere 400 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Veľké Leváre a je evidovaný na liste vlastníctva č. 85, k. ú. Veľké Leváre.


III.
Práva a povinnosti zmluvných stránNa základe tejto darovacej zmluvy darca predmet zmluvy bezplatne prenechá obdarovanému a ten dar prijíme. Vlastníctvo na obdarovaného prejde dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

IV.
Záverečné ustanoveniaDarca vyhlasuje, že na uvedenom spoluvlastníckom podiele neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená.

V Nitre dňa 16.03.2011

................................
Helena Malá (podpis prevodcu musí byť úradne overený)

..............................
Emil Malý

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt