reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

 

Apostil

Čestné vyhlásenie o pravdivosti žiadosti

Darovacia zmluva na spoluvlastnícky podiel

Excindačná žaloba

IČO – žiadosť o pridelenie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva na byt

Kúpna zmluva na pozemok

Licenčná zmluva na použitie webovej stránky

Nájomná zmluva na nebytové priestory

Námietka proti trovám exekúcie

Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte

Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Návrh na rozvod manželstva

Návrh na určenie výživného

Návrh na vklad do katastra

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na zápis zmeny údajov o s. r. o. do obchodného registra

Návrh na zmenkový platobný rozkaz

Odstúpenie od zmluvy

Odvolanie

Ohlásenie drobnej stavby

Oznámenie o konaní kultúrneho podujatia

Oznámenie o ukončení podnikania

Platobný rozkaz

Platobný rozkaz – návrh na vydanie

Plná moc (plnomocenstvo)

Plná moc na zastupovanie na úrade

Podací lístok na poštu

Pracovná zmluva

Predvolanie

Predvolanie svedka

Priepustka

Prihláška pohľadávky – konkurz

Prihláška zabezpečenej pohľadávky – konkurz

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Rozhodnutie o vrátení poplatku

Rozhodnutie o zastavení správneho konania (odpadol dôvod)

Rozsudok o rozvode manželstva a úprave vzťahov k maloletému

Rozsudok o určení vlastníckeho práva

Rozsudok o určení neplatnosti zmluvy

Späťvzatie žaloby

Splnomocnenie

Sprievodný list

Stanovy občianskeho združenia

Sťažnosť na postup exekútora

Sťažnosť na pracovnú agentúru

Sťažnosť na prieťahy v konaní

Súhlas so zápisom geometrického plánu

Uznanie dlhu

Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane

Vylučovacia žaloba

Výpoveď daná zamestnancom

Výpoveď zmluvy

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

Zápisnica o ústnom podaní

Závet

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o pôžičke

Žaloba o určenie neplatnosti výpovede

Žaloba o vylúčenie majetku z konk. podstaty

Žiadosť o opravu chyby v katastri

Žiadosť o poskytnutie informácií

Žiadosť o pridelenie IČO

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o rozvod

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o vrátenie poplatku

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra

Žiadosť o zápis stavby do katastra

Životopis

Životopis VŠ

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt